Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

 Η Εμπορική & Βιομηχανική Επιχείρηση ALMANDA

 

στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ζητεί:

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

QUALITY ASSURANCE MANAGER

στην περιοχή Αμάρυνθος Ευβοίας

 

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει:

 

      Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων – Χημικός Μηχανικός,  ή συναφές)  - μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων ή MBA θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

 • Τουλάχιστον 3 –5 έτη εμπειρία σε εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων – επιθυμητά σε επίπεδο GFSI, θέματα νομοθεσίας και επισήμανσης τροφίμων, κλπ.

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)

 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα

 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες

 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης

 • Σημαντικός παράγοντας η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

 

     Καθήκοντα Θέσης:

 

 • Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων σε όλα τα τμήματα της  επιχείρησης, την επικαιροποίησή του όποτε απαιτείται, παρακολουθεί την απόδοσή του και αναφέρεται σχετικά στη Διοίκηση, προτείνοντας βελτιώσεις

 • Αποτελεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους  π.χ. πελάτες, καταναλωτές, σύμβουλοι, Φορείς Πιστοποίησης, κλπ. για θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και προμηθευτές σχετικά με όλα τα θέματα Ποιότητας

 • Συντονίζει και λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις - audits

 • Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση και προληπτικών  και διορθωτικών ενεργειών

 • Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και τη δημιουργία κουλτούρας συνεχούς τήρησης των Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών

 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση των απαραίτητων αρχείων του Συστήματος  

 • Υπογράφει τα πιστοποιητικά των προϊόντων

 • Συντονίζει την Ανασκόπηση του Συστήματος, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας & Ασφάλειας των Τροφίμων και συμμετέχει στην ομάδα HACCP.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες + bonus αποτελεσματικότητας

© 2020 by PROS THESIS